สถิติจำนวนผูสมัคร
หลักสูตร จำนวนผู้สมัคร เพศชาย เพศหญิง
วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 0 0 0
วท.บ.เทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์ 0 0 0
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 0 0
วท.บ.เกษตรศาสตร์ พืชไร่ 0 0 0
วท.บ.เกษตรศาสตร์ พืชสวน 0 0 0
วท.บ.สัตวศาสตร์ 3 1 2
วท.บ.ประมง 0 0 0
รวม 3 1 2