ปฏิทินรับสมัคร
ตารางกำหนดการ
วัน/เดือน/ปี กำหนดการ
1 – 15 ธันวาคม 2564 รับสมัครออนไลน์ ทางเว็บไซต์คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม http://www.techno.msu.ac.th (ปิดระบบรับสมัครในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 16.30 น.)
29 ธันวาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพการเลี้ยงโคนม กรมส่งเสริมสหกรณ์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ http://www.techno.msu.ac.th
5 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ผู้สมัครลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS 64 ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ mytcas.com
6 มกราคม 2564 สอบสัมภาษณ์ โครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพการเลี้ยงโคนม กรมส่งเสริมสหกรณ์
8 มกราคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพการเลี้ยงโคนม กรมส่งเสริมสหกรณ์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ http://www.techno.msu.ac.th
22-23 กุมภาพันธ์ 2564 ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 1 ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ mytcas.com ถ้าไม่ยืนยันสิทธิ์จะถือว่าไม่ต้องการใช้สิทธิ์ เข้าศึกษา จะขอใช้สิทธิ์เข้าศึกษาในภายหลังไม่ได้
24-25 กุมภาพันธ์ 2564 สละสิทธิ์ช่วงที่ 1 (สำหรับผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 1)
27 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารอบที่ 1 ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ http://www.techno.msu.ac.th หรือ http://www.msu.ac.th