ระบบแสดงรายวิชาที่เปิดสอน คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระดับ ปริญญาโท สาขา เทคโนโลยีชีวภาพ ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียน2

รายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด 8 วิชา จำนวนกลุ่มทั้งหมด 11 กลุ่ม
รายวิชาที่อัพโหลด มคอ.3,4 คิดเป็นร้อยละ 54.55   ยังไม่อัพโหลด มคอ.3,4 คิดเป็นร้อยละ 45.45
รายวิชาที่อัพโหลด มคอ.5,6 คิดเป็นร้อยละ 0.00   ยังไม่อัพโหลด มคอ.5,6 คิดเป็นร้อยละ 0.00


ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต กลุ่ม มคอ.3,4 มคอ.5,6
1 0804513
Advanced Biotechnology
3(3-0-6)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.5
2 0804521
Agricultural Biotechnology
3(2-2-5)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.5
3 0804541
Molecular Biology and Gene Technology
3 (2-2-5)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.5
4 0804552
Biassay for Biotechnology
2(2-0-4)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.5
5 0804591
Biotechnology Seminar 1
1(0-2-1)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.5
6 0804594
Thesis
15 นก
1
ยังไม่ส่ง มคอ.
ยังไม่ส่ง มคอ.
7 0804594
Thesis
15 นก
2
ยังไม่ส่ง มคอ.
ยังไม่ส่ง มคอ.
8 0804594
Thesis
15 นก
3
ยังไม่ส่ง มคอ.
ยังไม่ส่ง มคอ.
9 0804595
Research Techniques for Thesis
3(0-3-6)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.5ลำดับ หลักสูตร มคอ.7
1
เทคโนโลยีชีวภาพ
ยังไม่ส่ง มคอ.