ระบบแสดงรายวิชาที่เปิดสอน คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระดับ ปริญญาโท สาขา เทคโนโลยีชีวภาพ ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียน1

รายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด 8 วิชา จำนวนกลุ่มทั้งหมด 11 กลุ่ม
รายวิชาที่อัพโหลด มคอ.3,4 คิดเป็นร้อยละ 54.55   ยังไม่อัพโหลด มคอ.3,4 คิดเป็นร้อยละ 45.45
รายวิชาที่อัพโหลด มคอ.5,6 คิดเป็นร้อยละ 0.00   ยังไม่อัพโหลด มคอ.5,6 คิดเป็นร้อยละ 0.00


ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต กลุ่ม มคอ.3,4 มคอ.5,6
1 0804593
Thesis
36นก
1
ยังไม่ส่ง มคอ.
ยังไม่ส่ง มคอ.
2 0804594
Thesis
15นก
1
ยังไม่ส่ง มคอ.
ยังไม่ส่ง มคอ.ลำดับ หลักสูตร มคอ.7
1
เทคโนโลยีชีวภาพ
ยังไม่ส่ง มคอ.