ระบบแสดงรายวิชาที่เปิดสอน คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระดับ ปริญญาโท สาขา เทคโนโลยีชีวภาพ ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียน1

รายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด 10 วิชา จำนวนกลุ่มทั้งหมด 13 กลุ่ม
รายวิชาที่อัพโหลด มคอ.3,4 คิดเป็นร้อยละ 61.54   ยังไม่อัพโหลด มคอ.3,4 คิดเป็นร้อยละ 38.46
รายวิชาที่อัพโหลด มคอ.5,6 คิดเป็นร้อยละ 0.00   ยังไม่อัพโหลด มคอ.5,6 คิดเป็นร้อยละ 0.00


ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต กลุ่ม มคอ.3,4 มคอ.5,6
1 0804506
Statistical Methods and Research Methodology in Biotechnology
3 (3-0-6)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.5
2 0804511
Fundamental of Unit Operations
3 (3-0-6)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
ยังไม่ส่ง มคอ.
3 0804513
Advanced Biotechnology
3 (3-0-6)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
ยังไม่ส่ง มคอ.
4 0804534
Integrated Pest Management
3 (2-2-5)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.5
5 0804541
Molecular Biology and Gene Technology
3 (2-2-5)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.5
6 0804591
Biotechnology Seminar 1
1 (0-2-1)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.5
7 0804593
Thesis
36 (0-0-0)
1
ยังไม่ส่ง มคอ.
ยังไม่ส่ง มคอ.
8 0804594
Thesis
15 (0-0-0)
1
ยังไม่ส่ง มคอ.
ยังไม่ส่ง มคอ.ลำดับ หลักสูตร มคอ.7
1
เทคโนโลยีชีวภาพ
ยังไม่ส่ง มคอ.