ระบบแสดงรายวิชาที่เปิดสอน คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระดับ ปริญญาโท สาขา เทคโนโลยีชีวภาพ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียน2

รายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด 4 วิชา จำนวนกลุ่มทั้งหมด 4 กลุ่ม
รายวิชาที่อัพโหลด มคอ.3,4 คิดเป็นร้อยละ 75.00   ยังไม่อัพโหลด มคอ.3,4 คิดเป็นร้อยละ 25.00
รายวิชาที่อัพโหลด มคอ.5,6 คิดเป็นร้อยละ 0.00   ยังไม่อัพโหลด มคอ.5,6 คิดเป็นร้อยละ 0.00