ระบบแสดงรายวิชาที่เปิดสอน คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระดับ ปริญญาโท สาขา เทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียน2

รายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด 13 วิชา จำนวนกลุ่มทั้งหมด 18 กลุ่ม
รายวิชาที่อัพโหลด มคอ.3,4 คิดเป็นร้อยละ 77.78   ยังไม่อัพโหลด มคอ.3,4 คิดเป็นร้อยละ 22.22
รายวิชาที่อัพโหลด มคอ.5,6 คิดเป็นร้อยละ 0.00   ยังไม่อัพโหลด มคอ.5,6 คิดเป็นร้อยละ 0.00


ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต กลุ่ม มคอ.3,4 มคอ.5,6
1 0801502
การจัดการระบบคุณภาพการผลิตและตรวจสอบระบบการผลิตทางการเกษตร
3(2-3-5)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.5
2 0801503
หัวข้อคัดสรรทางการเกษตร
1(1-0-4)
1
ยังไม่ส่ง มคอ.
ยังไม่ส่ง มคอ.
3 0801533
Advanced Technology in Economic Floriculture and Ornamental
3 (2-2-5)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
ยังไม่ส่ง มคอ.
4 0801551
Seed Physiology
3 (2-2-5)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.5
5 0801576
พิษวิทยาของสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช
3(2-3-5)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
ยังไม่ส่ง มคอ.
6 0801591
สัมนาทางเทคโนโลยีการเกษตร1
1(1-0-4)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.5
7 0801592
Seminar 2
1 (1-0-3)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.5
8 0801593
วิทยานิพนธ์
39
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
ยังไม่ส่ง มคอ.
9 0801594
วิทยานิพนธ์
39
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
ยังไม่ส่ง มคอ.ลำดับ หลักสูตร มคอ.7
1
เทคโนโลยีการเกษตร
ยังไม่ส่ง มคอ.