ระบบแสดงรายวิชาที่เปิดสอน คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระดับ ปริญญาโท สาขา เทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียน1

รายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด 13 วิชา จำนวนกลุ่มทั้งหมด 18 กลุ่ม
รายวิชาที่อัพโหลด มคอ.3,4 คิดเป็นร้อยละ 77.78   ยังไม่อัพโหลด มคอ.3,4 คิดเป็นร้อยละ 22.22
รายวิชาที่อัพโหลด มคอ.5,6 คิดเป็นร้อยละ 0.00   ยังไม่อัพโหลด มคอ.5,6 คิดเป็นร้อยละ 0.00


ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต กลุ่ม มคอ.3,4 มคอ.5,6
1 0801501
วิธีการทางสถิติสำหรับการวิจัยทางเกษตร
3(2-3-5)
1
ยังไม่ส่ง มคอ.
ยังไม่ส่ง มคอ.
2 0801503
วิเคราะห์ระบบทางการเกษตร
3(2-3-5)
1
ยังไม่ส่ง มคอ.
ยังไม่ส่ง มคอ.
3 0801504
สรีรวิทยาพืชชั้นสูง
2(2-0-4)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.5
4 0801555
การผลิตพืชอินทรีย์
3(2-3-5)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
ยังไม่ส่ง มคอ.
5 0801576
พิษวิทยาของสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช
3(2-3-5)
1
ยังไม่ส่ง มคอ.
ยังไม่ส่ง มคอ.
6 0801577
การบริหารจัดการศัตรูพืชขั้นสูง
3(2-3-5)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.5
7 0801591
สัมนาทางเทคโนโลยีการเกษตร1
1(1-0-4)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
ยังไม่ส่ง มคอ.
8 0801593
Tiesis
39 นก.
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
ยังไม่ส่ง มคอ.
9 0801594
Tiesis
12 นก.
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
ยังไม่ส่ง มคอ.ลำดับ หลักสูตร มคอ.7
1
เทคโนโลยีการเกษตร
ยังไม่ส่ง มคอ.