ระบบแสดงรายวิชาที่เปิดสอน คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระดับ ปริญญาโท สาขา เทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียน1

รายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด 10 วิชา จำนวนกลุ่มทั้งหมด 14 กลุ่ม
รายวิชาที่อัพโหลด มคอ.3,4 คิดเป็นร้อยละ 50.00   ยังไม่อัพโหลด มคอ.3,4 คิดเป็นร้อยละ 50.00
รายวิชาที่อัพโหลด มคอ.5,6 คิดเป็นร้อยละ 0.00   ยังไม่อัพโหลด มคอ.5,6 คิดเป็นร้อยละ 0.00


ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต กลุ่ม มคอ.3,4 มคอ.5,6
1 0801501
Statistical Methods for Agricultural Research
3 (2-3-5)
1
ยังไม่ส่ง มคอ.
ยังไม่ส่ง มคอ.
2 0801502
Biochemistry for Plant Production
2 (2-0-4)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.5
3 0801504
Advanced Plant Physiology
2 (2-0-4)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.5
4 0801525
Advanced Technology in Economic Orchard Fruit Productions
3(2-3-5)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.5
5 0801591
Seminar in Agricultural Technology 1
1 (1-0-4)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.5
6 0801592
Seminar 2
1 (1-0-3)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.5
7 0801593
Thesis
39 (0-0-0)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
ยังไม่ส่ง มคอ.
8 0801594
Thesis
12 (0-0-0)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
ยังไม่ส่ง มคอ.
9 0801595
Thesis
12 (0-0-0)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
ยังไม่ส่ง มคอ.ลำดับ หลักสูตร มคอ.7
1
เทคโนโลยีการเกษตร
ยังไม่ส่ง มคอ.