ระบบแสดงรายวิชาที่เปิดสอน คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระดับ ปริญญาโท สาขา เทคโนโลยีการอาหาร ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียน2

รายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด 22 วิชา จำนวนกลุ่มทั้งหมด 28 กลุ่ม
รายวิชาที่อัพโหลด มคอ.3,4 คิดเป็นร้อยละ 60.71   ยังไม่อัพโหลด มคอ.3,4 คิดเป็นร้อยละ 39.29
รายวิชาที่อัพโหลด มคอ.5,6 คิดเป็นร้อยละ 0.00   ยังไม่อัพโหลด มคอ.5,6 คิดเป็นร้อยละ 0.00


ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต กลุ่ม มคอ.3,4 มคอ.5,6
1 0803503
Food Marketing
2(2-0-4)
1
ยังไม่ส่ง มคอ.
ยังไม่ส่ง มคอ.
2 0803522
Advanced Food Processing
3 (2-2-5)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
ยังไม่ส่ง มคอ.
3 0803526
Meat Science and Technology
3(2-2-5)
1
ยังไม่ส่ง มคอ.
ยังไม่ส่ง มคอ.
4 0803528
Post Harvest Technology
3(2-2-5)
1
ยังไม่ส่ง มคอ.
ยังไม่ส่ง มคอ.
5 0803529
Advanment in Food Drying Technology
3 (2-2-5)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.5
6 0803544
Food Additives
3 (2-2-5)
1
ยังไม่ส่ง มคอ.
ยังไม่ส่ง มคอ.
7 0803552
Nutraceuticals and Functional Foods
2(2-0-4)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
ยังไม่ส่ง มคอ.
8 0803573
Current Topics in Food Technology
1(0-2-1)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
ยังไม่ส่ง มคอ.
9 0803574
Selected Topics in Food Science and Technology
1 (0-2-1)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
ยังไม่ส่ง มคอ.
10 0803591
Seminar 1
1 (0-3-0)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
ยังไม่ส่ง มคอ.
11 0803592
Seminar 2
1 (0-3-0)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
ยังไม่ส่ง มคอ.
12 0803593
Thesis
12 (0-0-0)
1
ยังไม่ส่ง มคอ.
ยังไม่ส่ง มคอ.
13 0803594
Thesis
36 (0-0-0)
1
ยังไม่ส่ง มคอ.
ยังไม่ส่ง มคอ.ลำดับ หลักสูตร มคอ.7
1
เทคโนโลยีการอาหาร
ยังไม่ส่ง มคอ.