ระบบแสดงรายวิชาที่เปิดสอน คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระดับ ปริญญาโท สาขา เทคโนโลยีการอาหาร ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียน1

รายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด 22 วิชา จำนวนกลุ่มทั้งหมด 28 กลุ่ม
รายวิชาที่อัพโหลด มคอ.3,4 คิดเป็นร้อยละ 60.71   ยังไม่อัพโหลด มคอ.3,4 คิดเป็นร้อยละ 39.29
รายวิชาที่อัพโหลด มคอ.5,6 คิดเป็นร้อยละ 0.00   ยังไม่อัพโหลด มคอ.5,6 คิดเป็นร้อยละ 0.00


ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต กลุ่ม มคอ.3,4 มคอ.5,6
1 0803333
Food Fermentation Technology
3 (2-2-5)
1
ยังไม่ส่ง มคอ.
ยังไม่ส่ง มคอ.
2 0803511
การใช้คอมพิวเตอร์และเครื่องมือ....
2 (2-0-4)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.5
3 0803512
Food texture and rheology
3(2-2-5)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.5
4 0803521
Fundamental of Food Processing
3 (2-3-5)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.5
5 0803527
Fishery Product Technology
3 (2-2-5)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
ยังไม่ส่ง มคอ.
6 0803531
Appied food micro
3(2-2-5)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.5
7 0803533
Advanced food microbiology
3(2-2-5)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.5
8 0803547
ลิพิดในอาหาร
3 (2-2-5)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
ยังไม่ส่ง มคอ.
9 0803572
วิทยาระเบียบวิธีวิจัยสำหรับเทคโนโลยีการอาหาร
3(3-0-6)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.5
10 0803573
Current Topics in Food Technology
1(0-2-1)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.5
11 0803574
Selected Topics in Food Science and Technology
1 (0-2-1)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.5
12 0803591
Seminar 1
1 (0-2-1)
1
ยังไม่ส่ง มคอ.
ยังไม่ส่ง มคอ.
13 0803592
Seminar 2
1 (0-2-1)
1
ยังไม่ส่ง มคอ.
ยังไม่ส่ง มคอ.
14 0803593
Thesis
12 (0-0-0)
1
ยังไม่ส่ง มคอ.
ยังไม่ส่ง มคอ.
15 0803594
Thesis
36 (0-0-0)
1,2
ยังไม่ส่ง มคอ.
ยังไม่ส่ง มคอ.ลำดับ หลักสูตร มคอ.7
1
เทคโนโลยีการอาหาร
ยังไม่ส่ง มคอ.