ระบบแสดงรายวิชาที่เปิดสอน คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระดับ ปริญญาโท สาขา เทคโนโลยีการอาหาร ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียน3

รายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด 16 วิชา จำนวนกลุ่มทั้งหมด 20 กลุ่ม
รายวิชาที่อัพโหลด มคอ.3,4 คิดเป็นร้อยละ 75.00   ยังไม่อัพโหลด มคอ.3,4 คิดเป็นร้อยละ 25.00
รายวิชาที่อัพโหลด มคอ.5,6 คิดเป็นร้อยละ 0.00   ยังไม่อัพโหลด มคอ.5,6 คิดเป็นร้อยละ 0.00


ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต กลุ่ม มคอ.3,4 มคอ.5,6ลำดับ หลักสูตร มคอ.7
1
เทคโนโลยีการอาหาร
ไม่พบข้อมูล