ระบบแสดงรายวิชาที่เปิดสอน คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระดับ ปริญญาโท สาขา เทคโนโลยีการอาหาร ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียน2

รายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด 16 วิชา จำนวนกลุ่มทั้งหมด 20 กลุ่ม
รายวิชาที่อัพโหลด มคอ.3,4 คิดเป็นร้อยละ 75.00   ยังไม่อัพโหลด มคอ.3,4 คิดเป็นร้อยละ 25.00
รายวิชาที่อัพโหลด มคอ.5,6 คิดเป็นร้อยละ 0.00   ยังไม่อัพโหลด มคอ.5,6 คิดเป็นร้อยละ 0.00


ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต กลุ่ม มคอ.3,4 มคอ.5,6
1 0803522
Advanced Food Processing
3 (2-2-5)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.5
2 0803523
Dairy Product Technology
3 (2-2-5)
1
ยังไม่ส่ง มคอ.
ยังไม่ส่ง มคอ.
3 0803526
Meat Science and Technology
3 (2-2-5)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.5
4 0803529
Advanment in Food Drying Technology
3 (2-2-5)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.5
5 0803548
Instrumental Methods of Food Analysis
3 (2-2-5)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.5
6 0803591
Seminar 1
1 (0-2-1)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.5
7 0803592
Seminar 2
1 (0-2-1)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.5
8 0803593
Thesis
12 (0-0-0)
1
ยังไม่ส่ง มคอ.
ยังไม่ส่ง มคอ.
9 0803594
Thesis
36 (0-0-0)
1
ยังไม่ส่ง มคอ.
ยังไม่ส่ง มคอ.ลำดับ หลักสูตร มคอ.7
1
เทคโนโลยีการอาหาร
คลิกดาวโหลดไฟล์ mko7__2557_2.pdf แก้ไข มคอ.