ระบบแสดงรายวิชาที่เปิดสอน คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระดับ ปริญญาโท สาขา สัตวศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียน2

รายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด 15 วิชา จำนวนกลุ่มทั้งหมด 16 กลุ่ม
รายวิชาที่อัพโหลด มคอ.3,4 คิดเป็นร้อยละ 62.50   ยังไม่อัพโหลด มคอ.3,4 คิดเป็นร้อยละ 37.50
รายวิชาที่อัพโหลด มคอ.5,6 คิดเป็นร้อยละ 0.00   ยังไม่อัพโหลด มคอ.5,6 คิดเป็นร้อยละ 0.00


ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต กลุ่ม มคอ.3,4 มคอ.5,6
1 1801501
สัมมนาระดับบัณฑิตศึกษาทางสัตวศาสตร์ 1
1(1-0-2)
1
ยังไม่ส่ง มคอ.
ยังไม่ส่ง มคอ.
2 1801502
สัมมนาระดับบัณฑิตศึกษาทางสัตวศาสตร์ 2
1(1-0-2)
1
ยังไม่ส่ง มคอ.
ยังไม่ส่ง มคอ.
3 1801503
สถิติประยุกต์ทางสัตวศาสตร์
3(3-0-6)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.5
4 1801511
พันธุศาสตร์ประชาชน
3(3-0-6)
1
ยังไม่ส่ง มคอ.
ยังไม่ส่ง มคอ.
5 1801513
การปรับปรุงพันธุ์สัตวศาสตร์
3(3-0-6)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.5
6 1801522
สรีระวิทยาของระบบทางเดินอาหารในสัตว์
3(3-0-6)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.5
7 1801531
โภชนศาสตร์สัตว์ไม่เคี้ยวเอื้องขั้นสูง
2(3-0-6)
1
ยังไม่ส่ง มคอ.
ยังไม่ส่ง มคอ.
8 1801535
แร่งธาตุและวิตามินในโภชนศาสตร์สัตว์
3(3-0-6)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
ยังไม่ส่ง มคอ.ลำดับ หลักสูตร มคอ.7
1
สัตวศาสตร์
ยังไม่ส่ง มคอ.