ระบบแสดงรายวิชาที่เปิดสอน คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระดับ ปริญญาโท สาขา สัตวศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียน1

รายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด 15 วิชา จำนวนกลุ่มทั้งหมด 16 กลุ่ม
รายวิชาที่อัพโหลด มคอ.3,4 คิดเป็นร้อยละ 62.50   ยังไม่อัพโหลด มคอ.3,4 คิดเป็นร้อยละ 37.50
รายวิชาที่อัพโหลด มคอ.5,6 คิดเป็นร้อยละ 0.00   ยังไม่อัพโหลด มคอ.5,6 คิดเป็นร้อยละ 0.00


ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต กลุ่ม มคอ.3,4 มคอ.5,6
1 0810501
Graduate Seminar in Animal Science 1
1 (1-0-2)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.5
2 0810502
Graduate Seminar in Animal Science 2
-
1
ยังไม่ส่ง มคอ.
ยังไม่ส่ง มคอ.
3 0810503
สถิติประยุกต์ทางสัตวศาสตร์
3(3-0-6)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
ยังไม่ส่ง มคอ.
4 0810531
Advanced Non-ruminant Nutritional Science
-
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.5
5 0810534
Toxic Substances and Anti-nutritional Factors in Animal Nutritional Science
-
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.5
6 0810534
Toxic Substances and Anti-nutritional Factors in Animal Nutritional Science
-
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.5
7 0810543
Animal Biochemistry
-
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.5
8 0810581
Thesis
-
1
ยังไม่ส่ง มคอ.
ยังไม่ส่ง มคอ.ลำดับ หลักสูตร มคอ.7
1
สัตวศาสตร์
ยังไม่ส่ง มคอ.