ระบบแสดงรายวิชาที่เปิดสอน คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระดับ ปริญญาโท สาขา สัตวศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียน2

รายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด 12 วิชา จำนวนกลุ่มทั้งหมด 16 กลุ่ม
รายวิชาที่อัพโหลด มคอ.3,4 คิดเป็นร้อยละ 37.50   ยังไม่อัพโหลด มคอ.3,4 คิดเป็นร้อยละ 62.50
รายวิชาที่อัพโหลด มคอ.5,6 คิดเป็นร้อยละ 0.00   ยังไม่อัพโหลด มคอ.5,6 คิดเป็นร้อยละ 0.00


ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต กลุ่ม มคอ.3,4 มคอ.5,6
1 0810501
Graduate Seminar in Animal Science 1
1 (1-0-2)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.5
2 0810502
Graduate Seminar in Animal Science 2
1 (1-0-2)
1
ยังไม่ส่ง มคอ.
ยังไม่ส่ง มคอ.
3 0810503
Applied Statistics in Animal Science
3 (3-0-6)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.5
4 0810534
Toxic Substances and Anti-nutritional Factors in Animal Nutritional Science
3 (3-0-6)
1
ยังไม่ส่ง มคอ.
ยังไม่ส่ง มคอ.
5 0810574
Multidisciplinary Research in Tropical Animal Production Systems
3 (2-3-4)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.5
6 0810581
Thesis
12 (0-0-0)
1
ยังไม่ส่ง มคอ.
ยังไม่ส่ง มคอ.
7 1801502
Graduate Seminar in Animal Science 2
1 (1-0-2)
1
ยังไม่ส่ง มคอ.
ยังไม่ส่ง มคอ.
8 1801581
Thesis
12 (0-0-0)
1
ยังไม่ส่ง มคอ.
ยังไม่ส่ง มคอ.
9 1801582
Thesis
36 (0-0-0)
1
ยังไม่ส่ง มคอ.
ยังไม่ส่ง มคอ.ลำดับ หลักสูตร มคอ.7
1
สัตวศาสตร์
ยังไม่ส่ง มคอ.