ระบบแสดงรายวิชาที่เปิดสอน คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระดับ ปริญญาโท สาขา สัตวศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียน1

รายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด 12 วิชา จำนวนกลุ่มทั้งหมด 16 กลุ่ม
รายวิชาที่อัพโหลด มคอ.3,4 คิดเป็นร้อยละ 37.50   ยังไม่อัพโหลด มคอ.3,4 คิดเป็นร้อยละ 62.50
รายวิชาที่อัพโหลด มคอ.5,6 คิดเป็นร้อยละ 0.00   ยังไม่อัพโหลด มคอ.5,6 คิดเป็นร้อยละ 0.00