ระบบแสดงรายวิชาที่เปิดสอน คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระดับ ปริญญาโท สาขา สัตวศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียน2

รายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด 9 วิชา จำนวนกลุ่มทั้งหมด 9 กลุ่ม
รายวิชาที่อัพโหลด มคอ.3,4 คิดเป็นร้อยละ 77.78   ยังไม่อัพโหลด มคอ.3,4 คิดเป็นร้อยละ 22.22
รายวิชาที่อัพโหลด มคอ.5,6 คิดเป็นร้อยละ 0.00   ยังไม่อัพโหลด มคอ.5,6 คิดเป็นร้อยละ 0.00


ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต กลุ่ม มคอ.3,4 มคอ.5,6
1 0810501
สัมมนาระดับบัณฑิตศึกษาทางสัตวศาสตร์ 1
1(1-0-2)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.5
2 0810503
สถิติประยุกต์ทางสัตวศาสตร์
3(3-0-6)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.5
3 0810522
สรีระวิทยาของระบบทางเดินอาหารในสัตว์
3(3-0-6)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.5
4 0810543
ชีวเคมีในสัตว์
3(3-0-6)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
ยังไม่ส่ง มคอ.
5 0810561
วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ขั้นสูง
3(3-0-6)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.5
6 0810581
วิทยานิพนธ์
12(0-0-0)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.5
7 1801502
สัมมนาระดับบัณฑิตศึกษาทางสัตวศาสตร์ 2
1(1-0-2)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.5
8 1801522
สรีระวิทยาของระบบทางเดินอาหารในสัตว์
3(3-0-6)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.5
9 1801581
วิทยานิพนธ์
12(0-0-0)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.5ลำดับ หลักสูตร มคอ.7
1
สัตวศาสตร์
คลิกดาวโหลดไฟล์ ป.โท สัตวศาสตร์.pdf แก้ไข มคอ.