ระบบแสดงรายวิชาที่เปิดสอน คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระดับ ปริญญาเอก สาขา เทคโนโลยีชีวภาพ ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียน1

รายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด 14 วิชา จำนวนกลุ่มทั้งหมด 25 กลุ่ม
รายวิชาที่อัพโหลด มคอ.3,4 คิดเป็นร้อยละ 36.00   ยังไม่อัพโหลด มคอ.3,4 คิดเป็นร้อยละ 64.00
รายวิชาที่อัพโหลด มคอ.5,6 คิดเป็นร้อยละ 0.00   ยังไม่อัพโหลด มคอ.5,6 คิดเป็นร้อยละ 0.00


ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต กลุ่ม มคอ.3,4 มคอ.5,6
1 0804506
Statistical Methods and Research
3(3-0-6)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.5
2 0804534
Integrated Pest Management
3(2-2-5)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.5
3 0804591
Biotechnology Seminar 1
1(0-2-1)
1
ยังไม่ส่ง มคอ.
ยังไม่ส่ง มคอ.
4 0804597
Thesis
36นก
1
ยังไม่ส่ง มคอ.
ยังไม่ส่ง มคอ.
5 0804611
Asppects of Biotechnology
3(3-0-6)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.5
6 0804691
Current Research Techniques for Biotechnology Research
3(3-0-6)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.5
7 0804692
Biotechnology Seminar 3
1(0-2-1)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.5
8 0804693
Biotechnology Seminar 4
1(0-2-1)
1
ยังไม่ส่ง มคอ.
ยังไม่ส่ง มคอ.
9 0804694
Biotechnology Seminar 5
1(0-2-1)
1
ยังไม่ส่ง มคอ.
ยังไม่ส่ง มคอ.
10 0804695
Thesis (type 1.1 & 2.2)
48 นก
1
ยังไม่ส่ง มคอ.
ยังไม่ส่ง มคอ.
11 0804695
Thesis (type 1.1 & 2.2)
48 นก
2
ยังไม่ส่ง มคอ.
ยังไม่ส่ง มคอ.
12 0804695
Thesis (type 1.1 & 2.2)
48 นก
3
ยังไม่ส่ง มคอ.
ยังไม่ส่ง มคอ.
13 0804695
Thesis (type 1.1 & 2.2)
48 นก
4
ยังไม่ส่ง มคอ.
ยังไม่ส่ง มคอ.
14 0804696
Thesis (type 2.1)
36 นก
1
ยังไม่ส่ง มคอ.
ยังไม่ส่ง มคอ.
15 0804696
Thesis (type 2.1)
36 นก
2
ยังไม่ส่ง มคอ.
ยังไม่ส่ง มคอ.
16 0804696
Thesis (type 2.1)
36 นก
3
ยังไม่ส่ง มคอ.
ยังไม่ส่ง มคอ.
17 0804696
Thesis (type 2.1)
36 นก
4
ยังไม่ส่ง มคอ.
ยังไม่ส่ง มคอ.
18 0804696
Thesis (type 2.1)
36นก
4
ยังไม่ส่ง มคอ.
ยังไม่ส่ง มคอ.ลำดับ หลักสูตร มคอ.7
1
เทคโนโลยีชีวภาพ
ยังไม่ส่ง มคอ.