ระบบแสดงรายวิชาที่เปิดสอน คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระดับ ปริญญาเอก สาขา เทคโนโลยีชีวภาพ ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียน2

รายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด 10 วิชา จำนวนกลุ่มทั้งหมด 14 กลุ่ม
รายวิชาที่อัพโหลด มคอ.3,4 คิดเป็นร้อยละ 57.14   ยังไม่อัพโหลด มคอ.3,4 คิดเป็นร้อยละ 42.86
รายวิชาที่อัพโหลด มคอ.5,6 คิดเป็นร้อยละ 0.00   ยังไม่อัพโหลด มคอ.5,6 คิดเป็นร้อยละ 0.00