ระบบแสดงรายวิชาที่เปิดสอน คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระดับ ปริญญาเอก สาขา เทคโนโลยีชีวภาพ ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียน3

รายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด 6 วิชา จำนวนกลุ่มทั้งหมด 6 กลุ่ม
รายวิชาที่อัพโหลด มคอ.3,4 คิดเป็นร้อยละ 66.67   ยังไม่อัพโหลด มคอ.3,4 คิดเป็นร้อยละ 33.33
รายวิชาที่อัพโหลด มคอ.5,6 คิดเป็นร้อยละ 0.00   ยังไม่อัพโหลด มคอ.5,6 คิดเป็นร้อยละ 0.00


ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต กลุ่ม มคอ.3,4 มคอ.5,6ลำดับ หลักสูตร มคอ.7
1
เทคโนโลยีชีวภาพ
ไม่พบข้อมูล