ระบบแสดงรายวิชาที่เปิดสอน คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระดับ ปริญญาเอก สาขา เทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียน3

รายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด 8 วิชา จำนวนกลุ่มทั้งหมด 9 กลุ่ม
รายวิชาที่อัพโหลด มคอ.3,4 คิดเป็นร้อยละ 77.78   ยังไม่อัพโหลด มคอ.3,4 คิดเป็นร้อยละ 22.22
รายวิชาที่อัพโหลด มคอ.5,6 คิดเป็นร้อยละ 0.00   ยังไม่อัพโหลด มคอ.5,6 คิดเป็นร้อยละ 0.00


ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต กลุ่ม มคอ.3,4 มคอ.5,6ลำดับ หลักสูตร มคอ.7
1
เทคโนโลยีการเกษตร
ไม่พบข้อมูล