ระบบแสดงรายวิชาที่เปิดสอน คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระดับ ปริญญาเอก สาขา เทคโนโลยีการอาหาร ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียน1

รายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด 11 วิชา จำนวนกลุ่มทั้งหมด 11 กลุ่ม
รายวิชาที่อัพโหลด มคอ.3,4 คิดเป็นร้อยละ 63.64   ยังไม่อัพโหลด มคอ.3,4 คิดเป็นร้อยละ 36.36
รายวิชาที่อัพโหลด มคอ.5,6 คิดเป็นร้อยละ 0.00   ยังไม่อัพโหลด มคอ.5,6 คิดเป็นร้อยละ 0.00


ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต กลุ่ม มคอ.3,4 มคอ.5,6
1 0803504
Current Topics in food science and Technology
3(3-0-6)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.5
2 0803532
Advance in Food Microbiology
3(3-0-6)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.5
3 0803542
วิธีการวิเคราะห์อาหารโดยใช้เครื่องมือ
3(3-0-6)
1
ยังไม่ส่ง มคอ.
ยังไม่ส่ง มคอ.
4 0803552
Functinal Food and Nutraceticals
3(3-0-6)
1
ยังไม่ส่ง มคอ.
ยังไม่ส่ง มคอ.
5 0803572
Consumer Study in Food Technology
3(3-0-6)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.5
6 0803691
Seminar1
1(1-0-2)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.5
7 0803693
Seminar3
1(1-0-2)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.5ลำดับ หลักสูตร มคอ.7
1
เทคโนโลยีการอาหาร
ยังไม่ส่ง มคอ.