ระบบแสดงรายวิชาที่เปิดสอน คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระดับ ปริญญาเอก สาขา เทคโนโลยีการอาหาร ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียน1

รายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด 8 วิชา จำนวนกลุ่มทั้งหมด 12 กลุ่ม
รายวิชาที่อัพโหลด มคอ.3,4 คิดเป็นร้อยละ 25.00   ยังไม่อัพโหลด มคอ.3,4 คิดเป็นร้อยละ 75.00
รายวิชาที่อัพโหลด มคอ.5,6 คิดเป็นร้อยละ 0.00   ยังไม่อัพโหลด มคอ.5,6 คิดเป็นร้อยละ 0.00