ระบบแสดงรายวิชาที่เปิดสอน คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระดับ ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีชีวภาพ ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียน3

รายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด 49 วิชา จำนวนกลุ่มทั้งหมด 90 กลุ่ม
รายวิชาที่อัพโหลด มคอ.3,4 คิดเป็นร้อยละ 91.11   ยังไม่อัพโหลด มคอ.3,4 คิดเป็นร้อยละ 8.89
รายวิชาที่อัพโหลด มคอ.5,6 คิดเป็นร้อยละ 0.00   ยังไม่อัพโหลด มคอ.5,6 คิดเป็นร้อยละ 0.00


ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต กลุ่ม มคอ.3,4 มคอ.5,6
1 0804462
Research project 2
1(0-2-1)
1
ยังไม่ส่ง มคอ.
ยังไม่ส่ง มคอ.
2 0804491
Field Trainng
1(180-0-0)
1
ยังไม่ส่ง มคอ.
ยังไม่ส่ง มคอ.ลำดับ หลักสูตร มคอ.7
1
เทคโนโลยีชีวภาพ
ยังไม่ส่ง มคอ.