ระบบแสดงรายวิชาที่เปิดสอน คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระดับ ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียน1

รายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด 27 วิชา จำนวนกลุ่มทั้งหมด 42 กลุ่ม
รายวิชาที่อัพโหลด มคอ.3,4 คิดเป็นร้อยละ 97.62   ยังไม่อัพโหลด มคอ.3,4 คิดเป็นร้อยละ 2.38
รายวิชาที่อัพโหลด มคอ.5,6 คิดเป็นร้อยละ 0.00   ยังไม่อัพโหลด มคอ.5,6 คิดเป็นร้อยละ 0.00


ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต กลุ่ม มคอ.3,4 มคอ.5,6ลำดับ หลักสูตร มคอ.7
1
เทคโนโลยีการเกษตร
ไม่พบข้อมูล