ระบบแสดงรายวิชาที่เปิดสอน คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระดับ ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีการอาหาร ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียน2

รายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด 50 วิชา จำนวนกลุ่มทั้งหมด 78 กลุ่ม
รายวิชาที่อัพโหลด มคอ.3,4 คิดเป็นร้อยละ 71.79   ยังไม่อัพโหลด มคอ.3,4 คิดเป็นร้อยละ 28.21
รายวิชาที่อัพโหลด มคอ.5,6 คิดเป็นร้อยละ 0.00   ยังไม่อัพโหลด มคอ.5,6 คิดเป็นร้อยละ 0.00


ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต กลุ่ม มคอ.3,4 มคอ.5,6
1 0803311
Food Engineering
3(3-0-6)
1
ยังไม่ส่ง มคอ.
ยังไม่ส่ง มคอ.
2 0803311
Food Engineering 1
3(2-2-5)
1
ยังไม่ส่ง มคอ.
ยังไม่ส่ง มคอ.
3 0803312
Food Engineering 2
3(2-2-5)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
ยังไม่ส่ง มคอ.
4 0803312
Food Engineering Lab
1(0-2-1)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
ยังไม่ส่ง มคอ.
5 0803312
Food Engineering Lab
1(0-2-1)
2
ยังไม่ส่ง มคอ.
ยังไม่ส่ง มคอ.
6 0803315
Refrigeration and Air Conditioning
2(1-2-3)
1
ยังไม่ส่ง มคอ.
ยังไม่ส่ง มคอ.
7 0803322
Food Processing 2
3(2-2-5)
1
ยังไม่ส่ง มคอ.
ยังไม่ส่ง มคอ.
8 0803322
Food Processing 2
2(2-0-4)
1
ยังไม่ส่ง มคอ.
ยังไม่ส่ง มคอ.
9 0803323
Food Processing Laboratory 2
1(0-2-1)
1
ยังไม่ส่ง มคอ.
ยังไม่ส่ง มคอ.
10 0803323
Food Processing Laboratory 2
1(0-2-1)
2
ยังไม่ส่ง มคอ.
ยังไม่ส่ง มคอ.
11 0803323
Dairy Product Technology
3(2-2-5)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
ยังไม่ส่ง มคอ.
12 0803324
Dairy Product Technology
3(2-2-5)
1
ยังไม่ส่ง มคอ.
ยังไม่ส่ง มคอ.
13 0803325
Non-Alcoholic Beverage Technology
3(2-2-5)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.5
14 0803326
Fruit and Vegetable Technology
3(2-2-5)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.5
15 0803332
Food safety and Food Plant Sanitation
3(2-2-5)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.5
16 0803332
Food safety and Food Plant Sanitation
3(2-2-5)
2
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.5
17 0803341
Principles of Food Analysis
2(2-0-4)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
ยังไม่ส่ง มคอ.
18 0803342
Laboratory in Food Chemistry and Food Analysis
1(0-2-1)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
ยังไม่ส่ง มคอ.
19 0803342
Laboratory in Food Chemistry and Food Analysis
1(0-2-1)
2
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
ยังไม่ส่ง มคอ.
20 0803343
Principles of Food Analysis
3(2-2-5)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
ยังไม่ส่ง มคอ.
21 0803345
Postharvest Technology
3(2-2-5)
2
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.5
22 0803345
Postharvest Technology
3(2-2-5)
2
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.5
23 0803351
Fundametal of Anatomy and Physiology
2(1-2-3)
1
ยังไม่ส่ง มคอ.
ยังไม่ส่ง มคอ.
24 0803352
Nutritional Quality of Food and The Effect of Technology
2(2-0-4)
1
ยังไม่ส่ง มคอ.
ยังไม่ส่ง มคอ.
25 0803352
Nutrition Assessment
3(2-2-5)
1
ยังไม่ส่ง มคอ.
ยังไม่ส่ง มคอ.
26 0803360
Sensory Evaluation of Food Quality
2(1-2-3)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
ยังไม่ส่ง มคอ.
27 0803360
Sensory Evaluation of Food Quality
2(1-2-3)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
ยังไม่ส่ง มคอ.
28 0803360
Sensory Evaluation of Food Quality
2(1-2-3)
2
ยังไม่ส่ง มคอ.
ยังไม่ส่ง มคอ.
29 0803390
Principle of Product Development
2(1-2-3)
1
ยังไม่ส่ง มคอ.
ยังไม่ส่ง มคอ.
30 0803401
English for Food Technologist
2(2-0-4)
1
ยังไม่ส่ง มคอ.
ยังไม่ส่ง มคอ.
31 0803462
Food Plant Sanitation
2(2-0-4)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.5
32 0803463
Sensory Evaluation of Food Quality
2(1-2-3)
1
ยังไม่ส่ง มคอ.
ยังไม่ส่ง มคอ.
33 0803472
Seminar in Food Technology
1(0-3-0)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.5
34 0803473
Special Problems in Food Technology
1(0-9-0)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.5
35 0803494
Food Marketing
2(2-0-4)
1
ยังไม่ส่ง มคอ.
ยังไม่ส่ง มคอ.
36 0803498
Development of Beauty Food
3(2-2-5)
2
ยังไม่ส่ง มคอ.
ยังไม่ส่ง มคอ.
37 0808343
Postharvest Technology
3(2-3-5)
2
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.5
38 0808476
Development of Beauty Food
3(2-2-5)
2
ยังไม่ส่ง มคอ.
ยังไม่ส่ง มคอ.ลำดับ หลักสูตร มคอ.7
1
เทคโนโลยีการอาหาร
คลิกดาวโหลดไฟล์ mko7__2557_2.pdf แก้ไข มคอ.