ระบบแสดงรายวิชาที่เปิดสอน คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระดับ ปริญญาตรี สาขา สัตวศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียน3

รายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด 35 วิชา จำนวนกลุ่มทั้งหมด 56 กลุ่ม
รายวิชาที่อัพโหลด มคอ.3,4 คิดเป็นร้อยละ 94.64   ยังไม่อัพโหลด มคอ.3,4 คิดเป็นร้อยละ 5.36
รายวิชาที่อัพโหลด มคอ.5,6 คิดเป็นร้อยละ 0.00   ยังไม่อัพโหลด มคอ.5,6 คิดเป็นร้อยละ 0.00


ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต กลุ่ม มคอ.3,4 มคอ.5,6
1 0810491
Seminar in Animal Science
1(0-2-1)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.5ลำดับ หลักสูตร มคอ.7
1
สัตวศาสตร์
ยังไม่ส่ง มคอ.