ระบบแสดงรายวิชาที่เปิดสอน คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระดับ ปริญญาตรี สาขา สัตวศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียน2

รายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด 35 วิชา จำนวนกลุ่มทั้งหมด 56 กลุ่ม
รายวิชาที่อัพโหลด มคอ.3,4 คิดเป็นร้อยละ 94.64   ยังไม่อัพโหลด มคอ.3,4 คิดเป็นร้อยละ 5.36
รายวิชาที่อัพโหลด มคอ.5,6 คิดเป็นร้อยละ 0.00   ยังไม่อัพโหลด มคอ.5,6 คิดเป็นร้อยละ 0.00


ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต กลุ่ม มคอ.3,4 มคอ.5,6
1 0801111
Principle of Plant Production
2(2-0-4)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.5
2 0801302
Processing and Storage of Animal Products
3(2-3-5)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.5
3 0810202 
Statistical Methods for Agricultural Research
2(2-0-4)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.5
4 0810221
Animal Anatomy
3(2-3-5)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.5
5 0810291
Field Training 1
1(0-6-1)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
ยังไม่ส่ง มคอ.
6 0810301
Experimental Designs and Statistical Analysis for Animal Research
3(2-3-5)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
ยังไม่ส่ง มคอ.
7 0810332
Applied Animal Nutritional Science
3(2-3-5)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.5
8 0810341
Animal Diseases and Sanitation
3(2-3-5)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.5
9 0810351
Poultry Production
3(2-3-5)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
ยังไม่ส่ง มคอ.
10 0810352
Swine Production
3(2-3-5)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
ยังไม่ส่ง มคอ.
11 0810353
Beef Production
3(2-3-5)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.5
12 0810354
Dairy Production
3(2-3-5)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.5
13 0810402
Farm Management
2(1-2-3)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
ยังไม่ส่ง มคอ.
14 0810403
Public Mind Project
1(0-2-1)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.5
15 0810421
Animal Reproductive Technology and Artificial Insemination
3(2-3-5)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
ยังไม่ส่ง มคอ.
16 0810432
Feed Microscopy and Quality Control
3(2-3-4)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
ยังไม่ส่ง มคอ.
17 0810451
Other Economic Animal Productions
3(3-0-6)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
ยังไม่ส่ง มคอ.
18 0810463
Dairy Herd Management
3(3-0-6)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
ยังไม่ส่ง มคอ.
19 0810471
Meat Management
3(2-3-5)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.5
20 0810472
weste management
3(3-0-6)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
ยังไม่ส่ง มคอ.
21 0810481
Animal Housing and Equipment
3(2-3-4)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
ยังไม่ส่ง มคอ.
22 0810485
computer Application for Livestock production database
3(2-3-5)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
ยังไม่ส่ง มคอ.
23 0810491
Seminar in Animal Science
1(0-2-1)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.5
24 0810493
Special Problems in Animal Science 2
3(0-9-3)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
ยังไม่ส่ง มคอ.
25 1801202
Principle of Livestock Production
 2(2-0-4)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.5ลำดับ หลักสูตร มคอ.7
1
สัตวศาสตร์
ยังไม่ส่ง มคอ.