ระบบแสดงรายวิชาที่เปิดสอน คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระดับ ปริญญาตรี สาขา สัตวศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียน3

รายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด 37 วิชา จำนวนกลุ่มทั้งหมด 69 กลุ่ม
รายวิชาที่อัพโหลด มคอ.3,4 คิดเป็นร้อยละ 84.06   ยังไม่อัพโหลด มคอ.3,4 คิดเป็นร้อยละ 15.94
รายวิชาที่อัพโหลด มคอ.5,6 คิดเป็นร้อยละ 0.00   ยังไม่อัพโหลด มคอ.5,6 คิดเป็นร้อยละ 0.00


ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต กลุ่ม มคอ.3,4 มคอ.5,6ลำดับ หลักสูตร มคอ.7
1
สัตวศาสตร์
ไม่พบข้อมูล