ระบบแสดงรายวิชาที่เปิดสอน คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระดับ ปริญญาตรี สาขา พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียน2

รายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด 40 วิชา จำนวนกลุ่มทั้งหมด 46 กลุ่ม
รายวิชาที่อัพโหลด มคอ.3,4 คิดเป็นร้อยละ 86.96   ยังไม่อัพโหลด มคอ.3,4 คิดเป็นร้อยละ 13.04
รายวิชาที่อัพโหลด มคอ.5,6 คิดเป็นร้อยละ 0.00   ยังไม่อัพโหลด มคอ.5,6 คิดเป็นร้อยละ 0.00


ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต กลุ่ม มคอ.3,4 มคอ.5,6
1 0803325
Non-Alcoholic Beverage Technology
3(2-2-5)
2
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
ยังไม่ส่ง มคอ.
2 0803326
Non-Alcoholic Beverage Technology
3(2-3-5)
2
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
ยังไม่ส่ง มคอ.
3 0803326
Fruit and Vegetable Technology
3(2-3-5)
2
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
ยังไม่ส่ง มคอ.
4 0803328
Meat Science and Technology
3(2-3-5)
2
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.5
5 0803360
Sensory Evaluation of Food Quality
2(1-2-3)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.5
6 0803441
Food Additive
3(2-2-5)
2
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
ยังไม่ส่ง มคอ.
7 0803498
Development of Beauty Food
3(2-2-5)
2
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
ยังไม่ส่ง มคอ.
8 0808231
Food Safety and Microbiology
3(3-0-6)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.5
9 0808232
Food Safety and Microbiology Laboratory
1(0-2-1)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.5
10 0808261
Principle of Food Plant Design
2(1-2-3)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.5
11 0808303
Field training
2(0-90-0)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
ยังไม่ส่ง มคอ.
12 0808323
Processing of Industrial Product 2
2(2-0-4)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.5
13 0808324
Processing of Industrial Product Laboratory 2
1(0-2-1)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.5
14 0808332
Food Safety and Microbiology Laboratory
1(0-2-1)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.5
15 0808343
Postharvest Technology
3(2-3-5)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.5
16 0808362
Food Physical Quality Measurement
2(1-3-3)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.5
17 0808363
Food Process and Plant Design
2(1-3-3)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
ยังไม่ส่ง มคอ.
18 0808363
Physical Quality Management
2(1-2-3)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
ยังไม่ส่ง มคอ.
19 0808371
Principle of Product Development
3(2-3-5)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.5
20 0808371
Principle of Product Development Laboratory
2(2-0-4)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.5
21 0808372
Principle of Product Development
1(0-2-1)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.5
22 0808373
Food Marketing and Consumer Study
3(3-0-6)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.5
23 0808374
Product Development Project Management
2(2-0-4)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
ยังไม่ส่ง มคอ.
24 0808465
Product Development Management
2(2-0-4)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
ยังไม่ส่ง มคอ.
25 0808472
Principle of Food Marketing and Consumer research
3(3-0-6)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.5
26 0808476
Development of Beauty Food
3(2-3-5)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.5
27 0808494
Special Problem
3(0-9-0)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.5ลำดับ หลักสูตร มคอ.7
1
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ยังไม่ส่ง มคอ.