ระบบแสดงรายวิชาที่เปิดสอน คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระดับ ปริญญาตรี สาขา พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียน1

รายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด 40 วิชา จำนวนกลุ่มทั้งหมด 46 กลุ่ม
รายวิชาที่อัพโหลด มคอ.3,4 คิดเป็นร้อยละ 86.96   ยังไม่อัพโหลด มคอ.3,4 คิดเป็นร้อยละ 13.04
รายวิชาที่อัพโหลด มคอ.5,6 คิดเป็นร้อยละ 0.00   ยังไม่อัพโหลด มคอ.5,6 คิดเป็นร้อยละ 0.00


ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต กลุ่ม มคอ.3,4 มคอ.5,6
1 0803324
Bakery Technology
3(2-3-5)
2
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
ยังไม่ส่ง มคอ.
2 0803328
Fishery Product Technology
3(2-3-5)
2
ยังไม่ส่ง มคอ.
ยังไม่ส่ง มคอ.
3 0803333
Food Fermentation Technology
3(2-3-5)
2
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.5
4 0808251
Principle of Human Nutrition
2(2-0-4)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
ยังไม่ส่ง มคอ.
5 0808303
Field Training
2(0-90-0)
1
ยังไม่ส่ง มคอ.
ยังไม่ส่ง มคอ.
6 0808311
Principle of Process Engineering
3(3-0-6)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.5
7 0808312
Principle of Food Engineering Laboratory
1(0-3-0)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.5
8 0808321
Processing of Food-Industrial Products 1
2(2-0-4)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.5
9 0808322
Processing of Food-Industrial Products 1 Lab
1(0-2-1)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.5
10 0808341
Food Chemistry and Analysis
3(3-0-6)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.5
11 0808342
Food Chemistry and Analysis Laboratory
1(0-3-0)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.5
12 0808391
Statistics for Product Development
2(2-0-4)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.5
13 0808464
Sensory Analysis
2(1-3-0)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.5
14 0808474
Traditional Food Product Development
3(2-3-5)
1
ยังไม่ส่ง มคอ.
ยังไม่ส่ง มคอ.
15 0808481
Packaging Design and Storage Stability
3(2-3-5)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.5
16 0808492
Techniques for Product Development
3(2-3-5)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.5
17 0808493
Seminar
1(0-3-0)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.5
18 0808494
Special Problem
3(0-6-3)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.5
19 0808495
Computer-Aided Design and Manufactering
2(1-3-3)
1
ยังไม่ส่ง มคอ.
ยังไม่ส่ง มคอ.ลำดับ หลักสูตร มคอ.7
1
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ยังไม่ส่ง มคอ.