ระบบแสดงรายวิชาที่เปิดสอน คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระดับ ปริญญาตรี สาขา นวัตกรรมภูมิทัศน์และการจัดการ ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียน1

รายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด 7 วิชา จำนวนกลุ่มทั้งหมด 7 กลุ่ม
รายวิชาที่อัพโหลด มคอ.3,4 คิดเป็นร้อยละ 85.71   ยังไม่อัพโหลด มคอ.3,4 คิดเป็นร้อยละ 14.29
รายวิชาที่อัพโหลด มคอ.5,6 คิดเป็นร้อยละ 0.00   ยังไม่อัพโหลด มคอ.5,6 คิดเป็นร้อยละ 0.00


ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต กลุ่ม มคอ.3,4 มคอ.5,6
1 0807319
Resort and Spa Design
3(2-3-5)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
ยังไม่ส่ง มคอ.
2 0807324
Innovative Landscape Construction and Decoration 2
3(2-3-5)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
ยังไม่ส่ง มคอ.
3 0807332
Turf Grass Cultivation and Management
3(2-3-5)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.5
4 0807333
Garden Management
3(2-3-5)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.5
5 0807417
Cost Estimation and Tender in Landscape
2(2-0-4)
1
ยังไม่ส่ง มคอ.
ยังไม่ส่ง มคอ.
6 0807454
Training in Landscape Innovation 4
2(0-0-0)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
ยังไม่ส่ง มคอ.
7 0807455
Seminar in Landscape Innovation
1(0-3-0)
1
คลิกดูรายละเอียดวิชาและ มคอ.3
ยังไม่ส่ง มคอ.ลำดับ หลักสูตร มคอ.7
1
นวัตกรรมภูมิทัศน์และการจัดการ
ยังไม่ส่ง มคอ.