1 เครื่อง UV-Vis spectrophotometer - 1-30 ตัวอย่าง - 31-60 ตัวอย่าง - 60 ตัวอย่างขึ้นไป

image

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา TA 110

จำนวน 1 เครื่อง

 

2 เครื่องวิเคราะห์โปรตีน ตามวิธีเจลดาห์

image

สาขาเทคโนโลยีการอาหาร

TA 111

จำนวน 1 เครื่อง

 

3 เครื่องหาค่าปริมาณความชื้น (Moisture Analyzer)

image

สาขาเทคโนโลยีการอาหาร

TA112

จำนวน 2 เครื่อง

 

4 เตาเผา (Muffle furnace)

image

สาขาเทคโนโลยีการอาหาร

TA111

จำนวน 2 เครื่อง

 

5 เครื่องวัดปริมาณน้ำอิสระ (Water activity meter)

image

สาขาเทคโนโลยีการอาหาร

TA112

จำนวน 1 เครื่อง

 

6 เครื่องวัดสี (Chroma Meter)

image

สาขาเทคโนโลยีการอาหาร

TA112

จำนวน 1 เครื่อง

 

7 UV-Vis Spectrophotometer

image

สาขาเทคโนโลยีการอาหาร

TA104

จำนวน 1 เครื่อง

 
 
Service Tools
Copyright © 2048 Website Templates by Free CSS Templates