1 เครื่อง UV-Vis spectrophotometer - 1-30 ตัวอย่าง - 31-60 ตัวอย่าง - 60 ตัวอย่างขึ้นไป

image

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา TA 110

จำนวน 1 เครื่อง

 

2 Lactometer - 1-30 ตัวอย่าง - 31-60 ตัวอย่าง - 60 ตัวอย่างขึ้นไป

image

สาขาเทคโนโลยีการอาหาร

ประจำห้องปฏิบัติการเคมี TA103

จำนวน 2 เครื่อง

 

3 เครื่อง Cool incubator

image

สาขาเทคโนโลยีการอาหาร

ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา TA 110

จำนวน 1 เครื่อง

 
 
Service Tools
Copyright © 2048 Website Templates by Free CSS Templates