หน่วยวิจัยที่ 8 หน่วยวิจัยที่ 4 หน่วยวิจัยที่ 9

  ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย คณะเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สำนักงานเลขานุการ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ : 043-754085 โทรภายใน : 1800 โทรสาร : 043-754086 Email : faculty.techno.msu@gmail.com