ระบบฐานข้อมูลการพัฒนาตนเองของบุคลากร

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตารางรายการบันทึก

ประเภท

ปีงบประมาณ

วงรอบปีงบประมาณ*

ลำดับ ชื่อ-สกุล จำนวนครั้งที่บันทึก ตัวเลือก
1 นางสาวริณณ์ฐพัชร์ จันจำนงค์ 6
2 นางสุชาราวตี มาบุญธรรม 4
3 นายยุทธชัย อุทัยแพน 6
4 นางสาวนฤมล โพธิ์มินทร์ 9
5 นางสาวสุภานี ชินพร 4
6 นางสาววันวิสาข์ สืบสำราญ 4
7 นางสาวสุพรรษา ศิริจันทพันธ์ 5
8 นายประธาน ทูลธรรม 6
9 นางสาวสุภัค ลี้สงวน 3
10 นายอภิเชษฐ์ เฉิดมงคล 10
11 นายตังธสิน เทพทองพูน 6
12 นายพิพัฒน์ คุณมี 1
13 นายสันต์ ปัจฉิม 4
14 นายธีระศักดิ์ ประทุมพล 8
15 นายทรัพย์พิเชฐ ศรีไสย 0
16 นายนริศ สินศิริ 1
17 นางมาระตรี เปลี่ยนศิริชัย 0
18 นางวรรทณา สินศิริ 3
19 นายสำเร็จ สีเครือดง 0
20 นายมงคล วงศ์สวัสดิ์ 4
21 นางสาววรัญญู แก้วดวงตา 10
22 นายพีระยศ แข็งขัน 0
23 นางสาวฤชุอร วรรณะ 15
24 นายเกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 0
25 นางสาวสกุลกานต์ สิมลา 7
26 นางสาวอรวรรณ ศรีโสมพันธ์ 11
27 นายสุรศักดิ์ บุญแต่ง 5
28 นางสาวธนภร สิริตระกูลศักดิ์ 9
29 นางสาวเบ็ญจพร กุลยนิตย์ 4
30 นางสาวดาริการ์ บุญพันธ์ 8
31 นายศุภชัย สุทธิเจริญ 0
32 นางอรวรรณ อรุณแสงสีสด 2
33 นายทรงศักดิ์ จำปาวะดี 5
34 นายอาณัติ จันทร์ถิระติกุล 3
35 นางสาวเกษศิรินทร์ ศักดิ์วิวัฒกุล 2
36 นายจักรพงษ์ ชายคง 3
37 นางขนิษฐา เพ็งมีศรี 8
38 นางดวงนภา พรมเกตุ 4
39 นางสาวนัทธมน ตั้งจิตวัฒนาชัย 7
40 นายชาญยุทธ แถมวัน 0
41 นางสาวทัศน์วรรณ สมจันทร์ 7
42 นางสาวมานิสา สังข์แก้ว 4
43 นางสาวร่วมฤดี พานจันทร์ 13
44 นางปณรัตน์ ผาดี 6
45 นายเอกพล วังคะฮาต 3
46 นางสาวสุปราณี วิกรัยบูรณ์ 7
47 นางสาวภัททิรา เกษมศิริ 8
48 นางสาวเมธาวี รอตมงคลดี 3
49 นางวิภาวี ไทเมืองพล 4
50 นางสาวนันทพร สุทธิ 6
51 นางศิริธร ศิริอมรพรรณ 4
52 นางอนุชิตา มุ่งงาม 15
53 นายอัศวิน อมรสิน 0
54 นางสิริพร ลาวัลย์ 5
55 นางพีรยา โชติถนอม 4
56 นางสาวบุษกร ทองใบ 7
57 นางอังคณา จันทรพลพันธ์ 9
58 นางสาวดุลย์จิรา สุขบุญญสถิตย์ 10
59 นางวรรณี สมัปปิโต 13
60 นายเกรียงศักดิ์ บรรลือ 4
61 นางสาวศรินทร สุวรรณรงค์ 6
62 นางมนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 22
63 นางศรีนวล จันทไทย 9
64 นายทนงศักดิ์ มูลตรี 0
65 นางสาวทัตดาว ภาษีผล 5
66 นางสาวสุดาทิพย์ อินทร์ชื่น 5
67 นางสาวสุณิสา ร้อยดวง 11
68 นางสาววนิดา ชื่นตา 10
69 นางสาวอภิชญา บัญญัติรัชต 5
70 นางสาวปริยาภรณ์ อิศรานุวัฒน์ 0
71 นายปรีชา ประเทพา 0
72 นางศิริรัตน์ ดีศีลธรรม 5
73 นางสาวสุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ 0
74 นางเกศสุคนธ์ มณีวรรณ 2
75 นางสาวบุษบา ธรรมประเสริฐ 0
76 นางอิสราภรณ์ สมบุญวัฒนกุล 8
77 นางสาวมลฤดี เชาวรัตน์ 0
78 นางประภัสสร บุษหมั่น 0
79 นางกรรณิการ์ ชูเกียรติวัฒนา 4
80 นายลือชัย บุตคุป 0
81 นางสาววิจิตรา หลวงอินทร์ 4
82 นายอิศราวุธ ประเสริฐสังข์ 0
83 นายธิติวุทธิ วงค์คำแปง 2
84 นายศักดา แก้วสัทธิ์ 2
85 นางสาวดาราพร ไชยสีทา 8
86 นายอภัย สีหานารถ 1
87 นางสาวจิราภรณ์ กระแสเทพ 9
88 นายสุภักษร เจริญเกียรติ 3
89 นายประชิด ปากดี 0
90 นางศิริพรรณ พลเสน 0
91 นางวราพร มาตรา 6
92 นางสาววันประเสริฐ ทุมพะลา 1
93 นางสาวสุชีรา เหล่าสี 9
94 นายเอกลักษณ์ ยศสกุล 8
95 นางสาวดุจชีวัน คำภาพงษา 6
96 นางสาวณิชารัตน์ สินมาลัย 8
97 นางสาวธิลาวรรณ อาจนนลา 6
98 นางสุนทรี โทฮาด 3
99 นางสาวพะงา ยืนยาว 9
100 นายสุริยา คลังแสง 11
101 นายทวีศักดิ์ ชูทองคำ 6
102 นายกิตติชัย วงษ์ษาสนธิ์ 3
103 นายธวัชชัย แฝงลำดวน 9