ระบบฐานข้อมูลการพัฒนาตนเองของบุคลากร

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตารางรายกาารบันทึก

ประเภท

ปีงบประมาณ

วงรอบปีงบประมาณ*

ลำดับ ชื่อ-สกุล จำนวนครั้งที่บันทึก ตัวเลือก
1 นางสาวริณณ์ฐพัชร์ จันจำนงค์ 0
2 นางสุชาราวตี มาบุญธรรม 0
3 นายยุทธชัย อุทัยแพน 1
4 นางสาวนฤมล โพธิ์มินทร์ 0
5 นางสาวสุภานี ชินพร 0
6 นางสาววันวิสาข์ สืบสำราญ 0
7 นางสาวสุพรรษา ศิริจันทพันธ์ 0
8 นายประธาน ทูลธรรม 0
9 นางสาวสุภัค ลี้สงวน 0
10 นายอภิเชษฐ์ เฉิดมงคล 0
11 นายตังธสิน เทพทองพูน 0
12 นายพิพัฒน์ คุณมี 0
13 นายสันต์ ปัจฉิม 0
14 นายธีระศักดิ์ ประทุมพล 0
15 นายทรัพย์พิเชฐ ศรีไสย 0
16 นายนริศ สินศิริ 0
17 นางมาระตรี เปลี่ยนศิริชัย 0
18 นางวรรทณา สินศิริ 0
19 นายสำเร็จ สีเครือดง 0
20 นายมงคล วงศ์สวัสดิ์ 0
21 นางสาววรัญญู แก้วดวงตา 0
22 นายพีระยศ แข็งขัน 0
23 นางสาวฤชุอร วรรณะ 0
24 นายเกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 0
25 นางสาวสกุลกานต์ สิมลา 0
26 นางสาวอรวรรณ ศรีโสมพันธ์ 0
27 นายสุรศักดิ์ บุญแต่ง 0
28 นางสาวธนภร สิริตระกูลศักดิ์ 0
29 นางสาวเบ็ญจพร กุลยนิตย์ 0
30 นางสาวดาริการ์ บุญพันธ์ 0
31 นายศุภชัย สุทธิเจริญ 0
32 นางอรวรรณ อรุณแสงสีสด 0
33 นายทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
34 นายอาณัติ จันทร์ถิระติกุล 0
35 นางสาวเกษศิรินทร์ ศักดิ์วิวัฒกุล 0
36 นายจักรพงษ์ ชายคง 0
37 นางขนิษฐา เพ็งมีศรี 0
38 นางดวงนภา พรมเกตุ 0
39 นางสาวนัทธมน ตั้งจิตวัฒนาชัย 0
40 นายชาญยุทธ แถมวัน 0
41 นางสาวทัศน์วรรณ สมจันทร์ 0
42 นางสาวมานิสา สังข์แก้ว 0
43 นางสาวร่วมฤดี พานจันทร์ 2
44 นางปณรัตน์ ผาดี 0
45 นายเอกพล วังคะฮาต 0
46 นางสาวสุปราณี วิกรัยบูรณ์ 0
47 นางสาวภัททิรา เกษมศิริ 0
48 นางสาวเมธาวี รอตมงคลดี 0
49 นางวิภาวี ไทเมืองพล 0
50 นางสาวนันทพร สุทธิ 0
51 นางศิริธร ศิริอมรพรรณ 0
52 นางอนุชิตา มุ่งงาม 0
53 นายอัศวิน อมรสิน 0
54 นางสิริพร ลาวัลย์ 0
55 นางพีรยา โชติถนอม 0
56 นางสาวบุษกร ทองใบ 0
57 นางอังคณา จันทรพลพันธ์ 0
58 นางสาวดุลย์จิรา สุขบุญญสถิตย์ 0
59 นางวรรณี สมัปปิโต 0
60 นายเกรียงศักดิ์ บรรลือ 0
61 นางสาวศรินทร สุวรรณรงค์ 0
62 นางมนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 0
63 นางศรีนวล จันทไทย 0
64 นายทนงศักดิ์ มูลตรี 0
65 นางสาวทัตดาว ภาษีผล 0
66 นางสาวสุดาทิพย์ อินทร์ชื่น 0
67 นางสาวสุณิสา ร้อยดวง 0
68 นางสาววนิดา ชื่นตา 0
69 นางสาวอภิชญา บัญญัติรัชต 0
70 นางสาวปริยาภรณ์ อิศรานุวัฒน์ 0
71 นายปรีชา ประเทพา 0
72 นางศิริรัตน์ ดีศีลธรรม 0
73 นางสาวสุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ 0
74 นางเกศสุคนธ์ มณีวรรณ 0
75 นางสาวบุษบา ธรรมประเสริฐ 0
76 นางอิสราภรณ์ สมบุญวัฒนกุล 0
77 นางสาวมลฤดี เชาวรัตน์ 0
78 นางประภัสสร บุษหมั่น 0
79 นางกรรณิการ์ ชูเกียรติวัฒนา 0
80 นายลือชัย บุตคุป 0
81 นางสาววิจิตรา หลวงอินทร์ 0
82 นายอิศราวุธ ประเสริฐสังข์ 0
83 นายธิติวุทธิ วงค์คำแปง 0
84 นายศักดา แก้วสัทธิ์ 0
85 นางสาวดาราพร ไชยสีทา 0
86 นายอภัย สีหานารถ 0
87 นางสาวจิราภรณ์ กระแสเทพ 0
88 นายสุภักษร เจริญเกียรติ 0
89 นายประชิด ปากดี 0
90 นางศิริพรรณ พลเสน 0
91 นางวราพร มาตรา 0
92 นางสาววันประเสริฐ ทุมพะลา 0
93 นางสาวสุชีรา เหล่าสี 0
94 นายเอกลักษณ์ ยศสกุล 1
95 นางสาวดุจชีวัน คำภาพงษา 0
96 นางสาวณิชารัตน์ สินมาลัย 0
97 นางสาวธิลาวรรณ อาจนนทลา 0
98 นางสุนทรี โทฮาด 0
99 นางสาวพะงา ยืนยาว 0
100 นายสุริยา คลังแสง 0
101 นายทวีศักดิ์ ชูทองคำ 0
102 นายกิตติชัย วงษ์ษาสนธิ์ 0
103 นายธวัชชัย แฝงลำดวน 0
104 นายทดสอบ ระบบ 0