Breaking News
Home / ประวัติภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์

ประวัติภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์

ประวัติความเป็นมา

คณะเทคโนโลยีได้รับการแต่งตั้งเป็นหน่วยงานใหม่ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และเป็นคณะแรกในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม ปรากฏในพระราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 103 ตอนที่ 139  ลงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2529 ประกอบด้วยสาขาวิชาที่ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิต 4 สาขา คือ

 1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์
 2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 3. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 4. สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

จนกระทั่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2537 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2537 คณะเทคโนโลยีเป็น 1 ใน 4 คณะแรกในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยแบ่งส่วนราชการเป็น 3 ภาควิชา คือ

 1. ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์
 2. ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 3. ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร

โดยแบ่งการบริหารจัดการเป็น 5 สาขาวิชา คือ

 1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์
 2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 3. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
 4. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
 5. สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

ซึ่งแต่ละสาขารับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี 5 หลักสูตร

ในปีการศึกษา 2545 ได้เริ่มการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเปิดสอนหลักสูตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเป็นหลักสูตรแรก วันที่ 1 พฤษภาคม 2549 เป็นต้นมา  สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (คณะเทคโนโลยี) ย้ายไปสังกัด คณะสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรศาสตร์ ในปีงบประมาณ 2550  สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ย้ายไปสังกัด โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทย์และสัตวศาสตร์ ในภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร จึงคงเหลือเฉพาะ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

ในปีงบประมาณ 2552 จะประกอบไปด้วย 3 ภาควิชาดั้งเดิม คือ ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์  ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  และภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร  คณะเทคโนโลยีได้เปิดสอนหลักสูตรดังต่อไปนี้

 1. วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร
 2. วท.บ. พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
 3. วท.ม. เทคโนโลยีการอาหาร
 4. ปร.ด. เทคโนโลยีการอาหาร (นานาชาติ)
 5. วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ
 6. วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ
 7. ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ
 8. วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช (เปลี่ยนเป็น วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตร ในปี 2552)
 9. วท.บ. นวัตกรรมภูมิทัศน์และการจัดการ (กำลังปรับปรุงหลักสูตร)
 10. วท.ม. เทคโนโลยีการผลิตพืช (มีการจัดทำหลักสูตรในปี 2548)

ปร.ด. เทคโนโลยีการเกษตร (มีการจัดทำหลักสูตร ใน ปี 2550)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

seven + fifteen =