ระเบียบและข้อควรปฏิบัติในการใช้งานระบบงานการประชุม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ขั้นตอนการส่งวาระการประชุม

ในการส่งวาระการประชุม ผู้ส่งจะต้องได้รับสิทธิ์ในการส่งวาระเท่านั้น ซึ่งระบบจะทำการตรวจสอบจากการลงชื่อเข้าใช้งานในระบบ และจะสามารถส่งวาระการประชุมได้ตามช่วงวัน และเวลา ที่กำหนดส่งเท่านั้น หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดส่ง ระบบจะปิดโดยอัตโนมัติทันที ท่านจะไม่สามารถทำรายการส่งวาระการประชุมได้ (จะต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่ คุณ โชติกา เถื่อนตีนกง เบอร์ภายใน 1801)

1. การส่งวาระการประชุม : เป็นการส่งวาระการประชุมไปยังกลุ่มงานการประชุม ที่จัดขึ้นได้แก่ การประชุมกรรมการประจำคณะฯ หรือการประชุมอื่นๆ ที่ทางคณะฯ จัดขึ้น
2. ผู้มีสิทธิ์ส่งวาระการประชุม ล็อกอินเข้าสู่ระบบ (Log-in) โดยที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานให้เป็นผู้ส่งวาระ อาทิเช่น หน่วยงาน/สังกัด
3. การส่งวาระการประชุม ขอให้ยึดช่วงวัน และเวลาที่กำหนดส่ง เพื่อเป็นมาตรฐานในการทำงานและเกิดประสิทธิภาพมากสูงสุด ซึ่งระบบจะเปิดให้ส่งวาระการประชุม ตามวัน และ เวลา ที่กำหนดเท่านั้น หากช่วงวันและเวลาดังกล่าวล่วงเลยผ่านมาแล้ว ท่านจะไม่สามารถทำรายการส่งวาระได้ (จะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ คุณ โชติกา เถื่อนตีนกง เบอร์ภายใน 1801)
4. เมื่อเสร็จสิ้นการจัดประชุม ท่านสามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบ (Log-in) เพื่อดูรายงานการประชุมในแต่ละครั้ง

หมายเหตุ : กรณีอาจารย์และบุคลากรคณะเทคโนโลยี ที่ยังไม่มี Username และ Password กรุณาลงลายมือชื่อเพื่อขอรับบัญชีผู้ใช้งานได้ที่ คุณนิรุตต์ บุญคง เบอร์ภายใน 1802 อีเมล์ nirut.b@msu.ac.th หรือ สำนักงานเลขาฯ ภาควิชาที่สังกัด เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ