ผู้พัฒนาระบบ : นายนิรุตต์ บุญคง หมายเลขภายใน 1802 E-mail : nirut.b@msu.ac.th

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่อยู่ : ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ : 043-754-085 โทรสาร : 043-754-086 เบอร์ภายใน 1800

เบอร์ภายในห้องรองคณบดี เบอร์ เบอร์ภายในห้องเลขาภาควิชา เบอร์
– คณบดี (รศ.ดร. อนุชิตา มุ่งงาม) 1872 + ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 1830
– ห้องรองพัฒนานิสิตฯ (ผศ.ดร. ทนงศักดิ์ มูลตรี) 1807 + ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร 1811
– ห้องรองบริหาร (อ.ดร. มลฤดี เชาวรัตน์) 1806 – สาขาสัตวศาสตร์ 1817
– ห้องรองวิชาการ (อ.ดร. ขนิษฐา เรืองวิทยานุสรณ์) 1836 – สาขาประมง 1817
– ห้องรองวิจัยฯ (ผศ.ดร. ศิริรัตน์ ดีศิลธรรม) 1809 – ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์ 1820/1828
เบอร์ภายในห้องสำนักงานเลขา เบอร์ เบอร์ภายในห้องสำนักงานเลขา เบอร์
– หัวหน้าสำนักงาน (นายพงษ์เทพ เจริญศักดิ์) 1848 – งานบุคคล, งานการเจ้าหน้าที่ (นางสาวริณณัฐพัชร์ จันจำนงค์) 1849
– งานสารบรรณ (นางสาวกานต์ศิวกร คำวิเศษธนธรณ์) 1800 – งานนโยบายและแผน, ประกัน, กพร. (นางสาวสุพรรษา ศิริจันทพันธ์) 1842
– งานพัสดุ (นายสันต์ ปัจฉิม) 1850 – งานเลขานุการ, งานประชุม, งานวิเทศสัมพันธ์ (นางสาวโชติกา เถื่อนตีนกง) 1801
– งานอาคารสถานที่, ไฟฟ้า, ประปา, โทรศัพท์ (นายตังธสิน เทพทองพูน) 1851 – งานคอมพิวเตอร์, งานโสตทัศนูปกรณ์ (นายธวัชชัย แฝงลำดวน) 1804
– งานเว็บไซต์, ประชาสัมพันธ์, พัฒนาระบบสารสนเทศ (นายนิรุตต์ บุญคง) 1802 – งานยานยนต์ (นายประธาน ทูลธรรม) 1843
– งานยานยนต์ (นายผดุงเดช พิมพะสาลี) 1845 – งานการเงิน (นางสาวธนัชชา สืบสำราญ) 1819
– งานบัญชี (นางสาวสุภานี ชินพร) 1846 – งานวิชาการ (นางณัฐนันท์ มาบุญธรรม) 1841
– งานบัณฑิต, วิจัย, บริการวิชาการ (นายยุทธชัย อุทัยแพน) 1844 – งานพัฒนานิสิต (นางสาวนฤมล โพธิ์มินทร์) 1840
– งานวิชาการ, พัฒนานิสิต (นายเจษฎา กลิ่นกล้า) 1852 – งานอัดสำเนา, รับ-ส่ง จดหมายและพัสดุ (นายพงศพัศ ละอองคำ) 1847
– งานภูมิทัศน์ (นายสังคม ศรียศ)